Privacyverklaring

AANDACHT Burn-out Herstel Centrum
Onze aanpakBurn-out Symptomen

Neem gerust contact met ons op

Vragen?

Privacyverklaring AANDACHT Inspireren en Ont-wikkelen

Aandacht Inspireren en Ont-wikkelen, gevestigd te Schuttebergsweg 5, 6291 NG VAALS, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens
AANDACHT Inspireren en Ont-wikkelen
Schuttebergsweg 5 | 6291 NG VAALS
Tel. 06-18 16 81 05
www.aandacht.tv | www.burnoutherstel.info
info@aandacht.tv | contact@burnoutherstel.info

M. Lamers is de Functionaris Gegevensbescherming van Aandacht Inspireren en Ont-wikkelen, zij is te bereiken via marloes@aandacht.tv.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Aandacht Inspireren en Ont-wikkelen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens, die wij verwerken en die door jou aan ons zijn verstrekt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aandacht.tv, dan verwijderen wij deze informatie per direct.

Overige bijzondere en zeer gevoelige persoonlijke gegevens, die wij verkrijgen door middel van de gesprekken die wij met je voeren, en welke wij uiterst vertrouwelijk behandelen, worden bij ons afgeschermd met wachtwoord en zijn onder geen enkele voorwaarden toegankelijk voor derden. Deze gespreksnotities worden twee jaar na afronding van het doorlopen traject/behandeling door ons vernietigd en zijn tot dan te allen tijde op te vragen door de persoon in kwestie via schriftelijke aanvraag. Neem hiervoor contact op met M. Lamers via marloes@aandacht.tv.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Aandacht Inspireren en Ont-wikkelen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om onze dienstverlening op een adequate wijze te kunnen uitvoeren en de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Aandacht Inspireren en Ont-wikkelen maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aandacht Inspireren en Ont-wikkelen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Aandacht Inspireren en Ont-wikkelen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden

Persoonsgegevens contact Vijf jaar Strikt van toepassing op voornaam, achternaam en emailadres, verkregen via door jou geactiveerde aanmelding voor onze nieuwsbrief.
Persoonsgegevens cliënt Twee jaar na afronding traject Strikt van toepassing op alle persoonlijke, door jou aan ons verstrekte gegevens, die noodzakelijk zijn voor het inzetten van onze dienstverlening.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens cliënt Twee jaar na afronding traject Strikt van toepassing op alle persoonlijke, door jou aan ons verstrekte informatie, verkregen uit de gesprekken die wij met jou voeren.


Delen van persoonsgegevens met derden

Aandacht Inspireren en Ont-wikkelen verstrekt de persoonsgegevens uitsluitend aan jou en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In geen enkel geval worden jouw persoonsgegevens gedeeld met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van jou als eigenaar van de betreffende persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Aandacht Inspireren en Ont-wikkelen gebruikt cookies. We hebben daar een apart cookiebeleid voor aangemaakt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aandacht Inspireren en Ont-wikkelen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@aandacht.tv. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Aandacht Inspireren en Ont-wikkelen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Aandacht Inspireren en Ont-wikkelen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@aandacht.tv

Onze filosofie
“Niet genezen maar BETER worden!”

AANDACHT,
de burnout herstel specialisten

Hoe we jou helpen

AANDACHT voor...

Hier staan wij voor

AANDACHT betekent...

Onze aanpak is individueel, multidisciplinair en op maat gemaakt. Hoewel de symptomen vaak overeenkomen, is elke burn-out uniek. En zo pakken we dan ook onze burn-out behandeling aan: persoonlijk en alleen op jou van toepassing. Standaard methodieken bestaan voor ons niet. We gaan voor kwaliteit, niet kwantiteit.

Individueel

Onze behandeling is 1 op 1. Géén groepstherapie. Het gaat om jou persoonlijk!

multidisciplinair

Een burn-out is tweeledig. Wij behandelen zowel lichaam als geest.

Herstel in de Alpen

Onze locatie ligt middenin de natuur; in het prachtige Oostenrijkse Karinthië.

op maat gemaakt

Iedereen is uniek. Daarom is onze therapie op maat. Want het gaat om jou als mens.

Cadeau voor het leven

Ervaring Burn-out Herstel Centrum

Thuis viel het ook haar partner op dat het niet helemaal goed ging. Normaal werkte Bo in het huishouden gestructureerd en efficiënt, nu liep ook in het huishouden alles door elkaar. Zij was zichzelf helemaal kwijt geraakt.

Inmiddels werkt zij met veel plezier en passie in haar nieuwe functie, waarbij ze voldoende ruimte heeft om samen met teams processen te optimaliseren  Dat dit in lijn is met haar zoektocht in week 2 van het traject: ‘wie ben ik, wat wil ik’; maakt de puzzel compleet!

Het burn-out herstel traject vindt Bo: “Een cadeau voor het leven”

Direct hulp bij al je vragen over burn-out

 

Loop je vast? Of heb je het vermoeden dat je een burn-out hebt?

 

Regel zelf direct een coachgesprek bij één van onze specialisten. Je krijgt antwoord op al jouw vragen vanuit de decennia kennis, die wij hebben. Toegepast op jouw persoonlijke situatie.

Je aanvraag hebben wij ontvangen!